UizaSDK

Version License Platform

(Kéo xuống phía dưới để đọc tiếng Việt)

UizaSDK is a framework to connect to Uiza system

Compatibility

UizaSDK requires Swift 4.1 and iOS 10+, TVOS 10+

Installation

To integrate UizaSDK into your Xcode project using CocoaPods, specify it in your Podfile:

pod 'UizaSDK'

Then run the following command:

$ pod install

Manual Installation

Download UizaSDK.framework and drag it into your project, add it to Embbeded Binaries section

Usage

Framework Init

Always initialize the framework by the following line before calling any API functions:

import UizaSDK

UizaSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], token: [TOKEN], api: [YOUR_DOMAIN])

[YOUR_APP_ID] and [YOUR_DOMAIN] : get from registration email

[TOKEN]: generate from https://docs.uiza.io/#get-api-key

Call API

UZContentServices().loadDetail(entityId: ENTITY_ID, completionBlock: { (videoItem, error) in
 if error != nil {
  print("Error: \(error)")
 }
 else {
  print("Video: \(videoItem)")
 }
})

How to play video

let playerViewController = UZPlayerViewController()
playerViewController.player.loadVideo(entityId: [ENTITY_ID])
present(playerViewController, animated: true, completion: nil)

You might have to add these lines to Info.plist to disable App Transport Security (ATS) to be able to play video:

<key>NSAppTransportSecurity</key> 
<dict> 
 <key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/> 
</dict>

How to broadcast livestream

let viewController = UZLiveStreamViewController()
viewController.liveEventId = [ENTITY_ID]
self.present(viewController, animated: true, completion: nil)

Remember to add these usage description keys into Info.plist file:

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>App needs access to camera for livestream</string>
<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>App needs access to microphone for livestream</string>

Change Player Themes

let playerViewController = UZPlayerViewController()
playerViewController.player.theme = UZTheme1()

UizaPlayer currently has 7 built-in themes:

UZTheme1

UZTheme2

UZTheme3

UZTheme4

UZTheme5

UZTheme6

UZTheme7

Create CustomTheme

You can create your own custom theme by creating a class inheriting from UZPlayerTheme Protocol following this template: UZCustomTheme

You can also create your custom end screen by subclassing UZEndscreenView, then set an instance to player.controlView.endscreenView

self.playerViewController.player.controlView.endscreenView = MyCustomEndScreen()

For API details, check API Document

Support

namnh@uiza.io

License

UizaSDK is released under the BSD license. See LICENSE for details.


UizaSDK

UizaSDK là bộ Framework hỗ trợ kết nối đến API của hệ thống Uiza

Tương Thích

UizaSDK yêu cầu Swift 4.1 và iOS 10+, TVOS 10+

Cài Đặt

CocoaPods (nên dùng)

Cài đặt thông qua CocoaPods

Thêm vào Podfile dòng sau:

pod 'UizaSDK'

Sau đó chạy lệnh này:

$ pod install

Tự Cài Đặt

Tải UizaSDK.framework và kéo vào project của bạn, và phải thêm nó vào mục Embbeded Binaries

Cách Sử Dụng

Khởi tạo

Luôn khởi động framework này trước khi gọi bất cứ hàm API nào bằng cách gọi lệnh sau:

import UizaSDK

UizaSDK.initWith(appId: [YOUR_APP_ID], token: [TOKEN], api: [YOUR_DOMAIN])

[YOUR_APP_ID] và [YOUR_DOMAIN] : lấy từ thông tin trong email đăng ký

[TOKEN]: được tạo từ trang https://docs.uiza.io/#get-api-key

Gọi hàm API

UZContentServices().loadDetail(entityId: ENTITY_ID, completionBlock: { (videoItem, error) in
 if error != nil {
  print("Error: \(error)")
 }
 else {
  print("Video: \(videoItem)")
 }
})

Cách play video

let playerViewController = UZPlayerViewController()
playerViewController.player.loadVideo(entityId: [ENTITY_ID])
present(playerViewController, animated: true, completion: nil)

Nếu gặp trường hợp video không play được do vấn đề App Transport Security (ATS), bạn phải thêm dòng sau vào file Info.plist để có thể play được video:

<key>NSAppTransportSecurity</key> 
<dict> 
 <key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/> 
</dict>

Cách phát livestream

let viewController = UZLiveStreamViewController()
viewController.liveEventId = [ENTITY_ID]
self.present(viewController, animated: true, completion: nil)

Nhớ thêm mô tả yêu cầu chức năng truy cập camera và micro vào file Info.plist:

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>App cần truy cập camera để phát livestream</string>
<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>App cần truy cập micro để thu tiếng khi phát livestream</string>

Thay đổi giao diện

let playerViewController = UZPlayerViewController()
playerViewController.player.theme = UZTheme1()

UizaPlayer có sẵn 7 giao diện sau:

UZTheme1

UZTheme2

UZTheme3

UZTheme4

UZTheme5

UZTheme6

UZTheme7

Tự tạo giao diện (CustomTheme)

Bạn có thể tự tạo giao diện riêng bằng cách tạo class kế thừa UZPlayerTheme Protocol theo mẫu code này: UZCustomTheme

Bạn cũng có thể thay đổi giao diện của màn hình kết thúc bằng cách tạo class kế thừa UZEndscreenView, sau đó đưa nó vào player.controlView.endscreenView

self.playerViewController.player.controlView.endscreenView = MyCustomEndScreen()

Xem chi tiết Tài liệu API

Hỗ Trợ

namnh@uiza.io