Enumerations

The following enumerations are available globally.

 • Thể hiện kiểu hiển thị trong danh sách, portrait là kiểu poster đứng, landscape là kiểu nằm ngang. Khi hiển thị danh sách nên check kiểu để hiển thị cho phù hợp

  See more

  Declaration

  Swift

  public enum UZCellDisplayMode
 • Player status emun

  • notSetURL: not set url yet
  • readyToPlay: player ready to play
  • buffering: player buffering
  • bufferFinished: buffer finished
  • playedToTheEnd: played to the End
  • error: error with playing
  See more

  Declaration

  Swift

  public enum UZPlayerState: Int
 • Video aspect ratio types

  • default : video default aspect
  • sixteen2Nine : 16:9
  • four2Three : 4:3
  See more

  Declaration

  Swift

  public enum UZPlayerAspectRatio : Int
 • Kiểu phát livestream

  See more

  Declaration

  Swift

  public enum UZLiveMode: String
 • Môi trường hoạt động của API

  See more

  Declaration

  Swift

  public enum UZEnviroment : String