UZAdsCuePoint

public class UZAdsCuePoint: UZModelObject

Class chứa nội dung thông tin quảng cáo

 • id của chiến dịch quảng cáo

  Declaration

  Swift

  public var campaignId: String? = nil
 • id của admin

  Declaration

  Swift

  public var adminUserId: String? = nil
 • id của entity chứa nội dung quảng cáo này

  Declaration

  Swift

  public var entityId: String? = nil
 • Thời gian vị trí hiển thị quản cáo

  Declaration

  Swift

  public var time: TimeInterval = 0
 • Tên điểm quảng cáo

  Declaration

  Swift

  public var name: String? = nil
 • Link hiển thị quảng cáo

  Declaration

  Swift

  public var link: URL? = nil