UZVideoItem

open class UZVideoItem: UZModelObject

Class chứa các thông tin về video item

 • id

  id của video

  Declaration

  Swift

  public var id					: String! = ""
 • id chuyên mục của video này

  Declaration

  Swift

  public var categoryId			: String! = ""
 • feedId của video này

  Declaration

  Swift

  public var feedId				: String! = ""
 • Tên chuyên mục của video này

  Declaration

  Swift

  public var categoryName			: String! = ""
 • Tên của kênh

  Declaration

  Swift

  public var channelName			: String! = ""
 • Thể loại của video này

  Declaration

  Swift

  public var type					: String! = ""
 • Tựa đề chính

  Declaration

  Swift

  public var name					: String! = ""
 • Tựa đề phụ

  Declaration

  Swift

  public var subTitle				: String! = ""
 • Mô tả nội dung chi tiết

  Declaration

  Swift

  public var details				: String! = ""
 • Mô tả ngắn

  Declaration

  Swift

  public var shortDescription		: String! = ""
 • Link ảnh thumbnail

  Declaration

  Swift

  public var thumbnailURL			: URL? = nil
 • Link play của video, có thể rỗng. Nếu rỗng, gọi hàm getLinkPlay để lấy giá trị

  Declaration

  Swift

  public var videoURL				: URL? = nil
 • Thời lượng của video này

  Declaration

  Swift

  public var duration				: TimeInterval! = 0
 • true nếu là video đang trực tiếp

  Declaration

  Swift

  public var isLive: Bool = false
 • Undocumented

  Declaration

  Swift

  public var subtitleURLs: [URL]? = nil
 • Mô tả object

  Declaration

  Swift

  override open var description : String