UZModelObject

open class UZModelObject: NSObject, NSCoding

Class model nền tảng được dùng bởi tất cả các model khác trong framework. Bạn không cần để ý tới class này.

 • Dữ liệu thô của model sẽ được chứa tại đây

  Declaration

  Swift

  public var data: NSMutableDictionary? = nil
 • Giúp truy cập dữ liệu theo kiểu subscript object[key]

  Declaration

  Swift

  open subscript(key: String) -> Any?
 • Khởi tạo class

  Declaration

  Swift

  public convenience init(data: NSDictionary)

  Parameters

  data

  Dữ liệu thô của object

 • Khởi tạo class

  Declaration

  Swift

  public override init()
 • Khởi tạo class

  Declaration

  Swift

  public required init(coder aDecoder: NSCoder)
 • Khởi tạo class

  Declaration

  Swift

  open func encode(with aCoder: NSCoder)