UizaSDK

public class UizaSDK

Class khởi tạo SDK

 • Hiển thị thông tin debug việc gọi các hàm API

  Declaration

  Swift

  public static var showRestfulInfo : Bool = false
 • Ngôn ngữ yêu cầu, hiện tại hỗ trợ vi (Tiếng Việt) và en (Tiếng Anh), mặc định là vi

  Declaration

  Swift

  public static var language : String = "vi"
 • Hàm này bắt buộc phải gọi đầu tiên, trước khi gọi bất cứ hàm API nào khác, nếu không sẽ phát sinh lỗi crash

  Declaration

  Swift

  public class func initWith(appId: String, token: String, api: String, enviroment: UZEnviroment = .production)

  Parameters

  domain

  domain được cung cấp bởi Uiza

  key

  key được cung cấp bởi Uiza