UZContentServices

open class UZContentServices: UZAPIConnector

Class quản lý các hàm lấy thông tin

 • Tải dữ liệu cho trang Home

  Declaration

  Swift

  public func loadHomeData(metadataId: String? = nil, publishStatus: UZPublishStatus = .success, page: Int = 0, limit: Int = 20, completionBlock: ((_ results:[UZCategory]?, _ error:Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  metadataId

  metadataId đính kèm nếu có (mặc định là nil)

  publishStatus

  trạng thái của video cần lọc ra

  page

  chỉ số trang, bắt đầu từ 0

  limit

  giới hạn số video item trả về mỗi lần gọi (từ 1 đến 100)

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZCategory], hoặc error nếu có lỗi

 • Tải danh mục video

  Declaration

  Swift

  public func loadEntity(metadataId: String? = nil, publishStatus: UZPublishStatus = .success, page: Int = 0, limit: Int = 20, completionBlock: ((_ results:[UZVideoItem]?, _ error:Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  metadataId

  metadataId đính kèm nếu có (mặc định là nil)

  publishStatus

  trạng thái của video cần lọc ra

  page

  chỉ số trang, bắt đầu từ 0

  limit

  giới hạn số video item trả về mỗi lần gọi (từ 1 đến 100)

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZVideoItem], hoặc error nếu có lỗi

 • Tải danh sách các video item cho chuyên mục

  Declaration

  Swift

  public func loadMetadata(metadataId: String, page: Int = 0, limit: Int = 20, completionBlock: ((_ results:[UZVideoItem]?, _ pagination: UZPagination?, _ error:Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  metadataId

  id của chuyên mục cần tải

  page

  chỉ số trang, bắt đầu từ 0

  limit

  giới hạn số video item trả về mỗi lần gọi (từ 1 đến 100)

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZVideoItem], hoặc error nếu có lỗi

 • Tải danh sách các video đang quay trực tiếp

  Declaration

  Swift

  public func loadLiveVideo(page: Int = 0, limit: Int = 20, completionBlock: ((_ results:[UZVideoItem]?, _ pagination: UZPagination?, _ error:Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  page

  chỉ số trang, bắt đầu từ 0

  limit

  giới hạn số video item trả về mỗi lần gọi (từ 1 đến 100)

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZVideoItem], hoặc error nếu có lỗi

 • Tải thông tin chi tiết của video

  Declaration

  Swift

  public func loadDetail(entityId: String, isLive: Bool = false, completionBlock:((_ video: UZVideoItem?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  entityId

  id của video cần tải

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về UZVideoItem với đầy đủ thông tin chi tiết, hoặc error nếu có lỗi

 • Tải danh sách các video liên quan

  Declaration

  Swift

  public func loadRelates(entityId: String, completionBlock:((_ videos: [UZVideoItem]?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  entityId

  id của video cần tải danh sách liên quan

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZVideoItem], hoặc error nếu có lỗi

 • Lấy link play cho video

  Declaration

  Swift

  public func loadLinkPlay(video: UZVideoItem, token: String? = nil, completionBlock:((_ results: [UZVideoLinkPlay]?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  entityId

  id của video cần lấy link play

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về URL, hoặc error nếu có lỗi

 • Tải vị trí quảng cáo

  Declaration

  Swift

  public func loadCuePoints(video: UZVideoItem, completionBlock:((_ results: [UZAdsCuePoint]?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  video

  video cần lấy nội dung quảng cáo

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZAdsCuePoint], hoặc error nếu có lỗi

 • Tải danh sách các menu item

  Declaration

  Swift

  public func loadSideMenu(completionBlock:((_ results: [UZMenuItem]?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZMenuItem], hoặc error nếu có lỗi

 • Hàm tìm kiếm

  Declaration

  Swift

  public func search(for keyword:String, page: Int = 0, limit: Int = 20, completionBlock:((_ results: [UZVideoItem]?, _ pagination: UZPagination?, _ error: Error?) -> Void)? = nil)

  Parameters

  keyword

  keyword cần tìm kiếm

  page

  chỉ số trang, bắt đầu từ 0

  limit

  giới hạn số video item trả về mỗi lần gọi (từ 1 đến 100)

  completionBlock

  block được gọi sau khi hoàn thành, trả về mảng [UZVideoItem], hoặc error nếu có lỗi