Classes

The following classes are available globally.

 • Class chứa video của các trang nội dung, ví dụ như trang Home

  See more

  Declaration

  Swift

  open class UZHomeData: NSObject
 • Class chứa thông tin của từng chuyên mục

  See more

  Declaration

  Swift

  open class UZCategory: UZModelObject
 • Class model nền tảng được dùng bởi tất cả các model khác trong framework. Bạn không cần để ý tới class này.

  See more

  Declaration

  Swift

  open class UZModelObject: NSObject, NSCoding
 • Class khởi tạo SDK

  See more

  Declaration

  Swift

  public class UizaSDK
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Swift

  open class UZSlider: UISlider
 • Class quản lý việc gọi các hàm API

  See more

  Declaration

  Swift

  open class UZAPIConnector