UZEnviroment

public enum UZEnviroment : String

Môi trường hoạt động của API

 • Môi trường Production (môi trường hoạt động chính thức khi đưa app lên AppStore)

  Declaration

  Swift

  case production = "prod"
 • Môi trường Development

  Declaration

  Swift

  case development = "dev"
 • Môi trường Staging

  Declaration

  Swift

  case staging = "stag"