UZUser

open class UZUser: UZModelObject

Class chứa thông tin người dùng

 • id

  id của người dùng

  Declaration

  Swift

  public var id : String!
 • Tên người dùng

  Declaration

  Swift

  public var name : String?
 • Giới tính

  Declaration

  Swift

  public var gender : String? // male / female
 • Số điện thoại

  Declaration

  Swift

  public var mobile : String?
 • Địa chỉ email

  Declaration

  Swift

  public var email : String?
 • Ngày sinh

  Declaration

  Swift

  public var birthday : Date? = nil
 • Facebook ID, nếu login từ Facebook

  Declaration

  Swift

  public var facebookId : String?
 • Link hình ảnh đại diện

  Declaration

  Swift

  public var avatarURL : URL? = nil
 • Mã token của user

  Declaration

  Swift

  public var token : String?
 • Trả về true nếu đây là user hiện tại

  Declaration

  Swift

  public var isMe: Bool
 • Trả về user đã đăng nhập. Nếu user chưa đăng nhập sẽ trả về nil

  Declaration

  Swift

  public class var currentUser: UZUser?
 • Link hình ảnh đại diện từ Facebook nếu đây là user login bằng Facebook

  Declaration

  Swift

  public func facebookAvatar(size: Int = 100) -> URL?

  Parameters

  size

  Kích thước hình đại diện

 • Declaration

  Swift

  public convenience init(data: NSDictionary)
 • Declaration

  Swift

  public override init()
 • Declaration

  Swift

  required public init(coder aDecoder: NSCoder)
 • Declaration

  Swift

  override open func encode(with aCoder: NSCoder)
 • Mô tả object

  Declaration

  Swift

  override open var description : String
 • So sánh bằng nhau

  Declaration

  Swift

  open override func isEqual(_ object: Any?) -> Bool
 • So sánh bằng nhau

  Declaration

  Swift

  static public func == (lhs: UZUser, rhs: UZUser) -> Bool