UZPagination

public class UZPagination: UZModelObject

Thông tin số lượng item trong trang

 • Trang hiện tại

  Declaration

  Swift

  public var page: Int = 0
 • Giới hạn kết quả mỗi trang

  Declaration

  Swift

  public var limit: Int = 0
 • Số lượng kết quả hiện tại của trang

  Declaration

  Swift

  public var result: Int = 0
 • Tổng số lượng kết quả

  Declaration

  Swift

  public var totalItem: Int = 0