UZBannerItem

open class UZBannerItem: UZModelObject

Class chứa thông tin của banner item

 • id

  id của banner

  Declaration

  Swift

  public var id: String! = ""
 • Tiêu đề của banner

  Declaration

  Swift

  public var caption: String! = ""
 • Link hình ảnh

  Declaration

  Swift

  public var imageURL: URL? = nil
 • url

  Link được trỏ tới khi nhấn vào

  Declaration

  Swift

  public var url: URL? = nil
 • Video item cần phát khi nhấn vào

  Declaration

  Swift

  public var videoItem: UZVideoItem?