UZAPIConnector

open class UZAPIConnector

Class quản lý việc gọi các hàm API

 • Số giây hết hạn gọi lệnh

  Declaration

  Swift

  public var timeoutInterval			: TimeInterval = 30.0
 • Thiết lập kiểu cache

  Declaration

  Swift

  public var cachePolicy				: NSURLRequest.CachePolicy = .useProtocolCachePolicy
 • Các tham số cho header

  Declaration

  Swift

  public var requestHeaderFields		: [String:String]! = [:]
 • Block được gọi khi hoàn thành

  Declaration

  Swift

  public var completionBlock			: APIConnectorCompletionBlock? = nil
 • Block được gọi khi có lỗi

  Declaration

  Swift

  public var failureBlock				: APIConnectorFailureBlock? = nil
 • Block được gọi trong quá trình tải

  Declaration

  Swift

  public var progressBlock			: APIConnectorProgressBlock? = nil
 • DataRequest của quá trình hiện tại

  Declaration

  Swift

  public var dataRequest				: DataRequest? = nil
 • Khởi tạo class

  Declaration

  Swift

  public init()
 • Hủy ngay việc gọi đến API, server có thể đã nhận được request nhưng sẽ không trả về thông tin nào cả

  Declaration

  Swift

  public func cancel()
 • Tự thực hiện việc gọi hàm API

  Declaration

  Swift

  public func callAPI(_ node: String!, baseURLString: String? = nil, method: HTTPMethod! = .get, params paramValue:[String: Any]? = nil, completion completionBlock:APIConnectorResultBlock? = nil)

  Parameters

  node

  node hàm API

  method

  có thể là .get, .post, .put hoặc .delete

  paramValue

  các thông số truyền vào, theo format [String:Any]

  completionBlock

  block được gọi khi hoàn thành, trả về data hoặc error nếu có lỗi